ORDENANCES I REGLAMENTS

IMPOSTCODIDOCUMENTACIÓ
Impost sobre béns immobles.IMP001 Descarregar
Impost sobre activitats econòmiques.IMP002 Descarregar
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.IMP003 Descarregar
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.IMP004 Descarregar
Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.IMP005 Descarregar
TAXACODIDOCUMENTACIÓ
Taxa per prestació del servici de verificació urbanística d’ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i volada mitjançant llicències i declaracions responsables.TAX001 Descarregar
Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal.lacions anàlogues.TAX002 Descarregar
Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires, terrases i tendals.TAX003 Descarregar
Taxa sobre rails, pals, cables, palometes, caixes d'amarratge, de distribució o de registre, bàscules, aparells per a venda automàtica i altres anàlegs, que s'establisquen sobre la via pública o volen sobre la mateixa.TAX004 Descarregar
Taxa per llicència d'obertura d'establiments.TAX005 Descarregar
Taxa de clavegueram.TAX006 Descarregar
Taxa per distribució d'aigua potable a domicili.TAX007 Descarregar
Taxa per subministrament aigua en cotxe cuba i neteja de clavegueram.TAX008 Descarregar
Taxa per l'ocupació del domini públic amb llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d'ús públic i indústries del carrer i ambulants.TAX009 Descarregar
Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.TAX010 Descarregar
Taxa per immobilització i retirada de vehicles de la via pública (grua).TAX011 Descarregar
Taxa de cementeri municipal.TAX012 Descarregar
Taxa per drets d'examen.TAX013 Descarregar
Taxa per utilització d'instal.lacions municipals.TAX014 Descarregar
Taxa per servici de còpies de la biblioteca i archiu municipal.TAX015 Descarregar
Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el domini públic local, en el Pàrquing Subterrani Municipal de la PLAÇA GENERALITAT.TAX016 Descarregar
PREU PÚBLICCODIDOCUMENTACIÓ
Ordenança General Reguladora dels Preus Públics.PPU001 Descarregar
Preu públic per la inserció d'anuncis publicitaris al butlletí informatiu municipal.PPU002 Descarregar
Preu públic per a la utilització d'instalacions esportives i prestació de serveis esportius.PPU003 Descarregar
Preu públic Escola pública d'adults.PPU004 Descarregar
Preu públic per ús de les instal.lacions de la piscina municipal.PPU005 Descarregar
Preu públic Espai jove.PPU006 Descarregar
REGLAMENTSCODIDOCUMENTACIÓ
Aigua Potable.REG001 Descarregar
Arxiu Municipal.REG002 Descarregar
Acte Acollides civils.REG003 Descarregar
Centre Cultural.REG004 Descarregar
Usos i costums rurals.REG005 Descarregar
Centre Jove.REG006 Descarregar
Consell Agrari Municipal.REG007 Descarregar
Convivència Ciutadana.REG008 Descarregar
Control aigües residuals.REG009 Descarregar
Mercat Municipal.REG010 Descarregar
Instal.lacions fotovoltaiques.REG011 Descarregar
Protocol.REG012 Descarregar
Protecció i tinença d'animals de companyia i d'animals potencialment perillosos.REG013 Descarregar
Utilització Temporal o Esporàdica de Locals Municipals.REG014 Descarregar
Aparcament col.legi BalmesREG015 Descarregar
Participació ciutadanaREG016 Descarregar
Comissió ambiental estratégicaREG017 Descarregar
Reglament de Teletreball dels empleats públics de l’ajuntament.REG018 Descarregar
Ordenaça de l'ocupació del domini públic mitjantçant taules, cadires i altres elements auxiliars.
REG019 Descarregar