GENERALCODIPRESENCIALELECTRÒNIC
Instància generalGEN001 Instància Tràmit
Reclamacions, queixes i suggerimentsGEN002 Instància Tràmit
Formulari d'autorització per a la representacióGEN003 Instància
Sol.licitud acceptació de participació en concursGEN004 Informació Tràmit
ESPAI URBÀCodiPresencialElectrònic
Informe Certificat de Compatibilitat UrbanísticaURB001 Informació Tràmit
INFORMACIÓ: Informació urbanística URB002
INFORMACIÓ: Informe sobre la prescripció de l'acció de la restauració de la legalitat urbanística.URB003
INFORMACIÓ: Cèdula de Garantia UrbanísticaURB004
OBERTURA: Declaració responsable per a l'obertura d'un espectacle públic, activitat recreativa i establiment públic, instal·lacions eventuals portàtils o desmuntables URB005
OBERTURA: Declaració responsable activitats comercie detallista i prestació de serveis Llei 12/2012 URB006
OBERTURA: Llicència d'obertura d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics URB007
DR1: Declaració responsable per a l'execució d'obres de reforma d'edificis, construccions o instal·lacions i obres menors.URB008 Informació Tràmit
llicència urbanìstica d'obres.URB009 Instància
Certificat tècnic seguretat estructural i compliment urbanísticURB010 Instància
OCUPACIÓ: Ocupació Via Pública.OVP001 Instància
OCUPACIÓ: Ocupació domini públic mitjantçant taules, cadires i altres elements.OVP002 Informació Tràmit
OCUPACIÓ: GUAL. Sol·licitud alta per al pas de vehicles.OVP003 Instància
ACTIVITAT: Comunicació d'Activitat InnòcuaACT001 Informació Tràmit
ACTIVITAT: Declaració Responsable AmbientalACT002 Informació Tràmit
ACTIVITAT: Llicència ambiental / Modificació Substancial de Llicència ambientalACT003 Informació Tràmit
ACTIVITAT: Comunicació de posada en funcionament Llicència ambientalACT004 Informació Tràmit
TRESORERIACODIPRESENCIALELECTRÒNIC
Manteniment de TercersTRE001 Instància
Sol.licitud domiciliació BancàriaTRE002 Instància
Sol.licitud d'ajornament o fraccionamentTRE003
COMERÇCODIPRESENCIALELECTRÒNIC
Sol.licitud llocs firaCOM001 Instància
Sol.licitud llocs fira atraccionsCOM002 Instància
Model de certificat assegurançaCOM003 Instància
Declaració responsable llocs alimentació firaCOM004 Instància
Declaració responsable instal.lacions eventuals, portàtils o desmuntables atraccions firaCOM005 Instància
BENESTAR SOCIALCODIPRESENCIALELECTRÒNIC
Sol.licitud ajudes pobresa energèticaBES001 Instància
Sol.licitud ajudes emergència social prestacions econòmiques individualsBES002 Instància
Sol·licitud de targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda BES003 Instància
Sol·licitud d'ajuda econòmica al transport de persones amb diversitat funcionalBES004 Instància
ASSOCIACIONSCODIPRESENCIALELECTRÒNIC
Annex I - Sol.licitud SubvencióASS001 Instància
Annex II - Justificació SubvencióASS002 Instància
Normes Associacions ASS003 Documentació
Autorització consulta de dadesASS005 Documentació
Declaració responsable subvencionsASS006 Documentació