GENERALCODIPRESENCIALELECTRÒNIC
Instància generalGEN001 Instància Tràmit
Reclamacions, queixes i suggerimentsGEN002 Instància Tràmit
Formulari d'autorització per a la representacióGEN003 Documentació
Sol.licitud acceptació de participació en concursGEN004 Informació Tràmit
Sol.licitud acceptació de participació en concurs (Premis ùs Valencià)GEN005 Tràmit
ESPAI URBÀCodiPresencialElectrònic
Informe Certificat de Compatibilitat UrbanísticaURB001 Informació Tràmit
INFORMACIÓ: Informació urbanística URB002
INFORMACIÓ: Informe sobre la prescripció de l'acció de la restauració de la legalitat urbanística.URB003
INFORMACIÓ: Cèdula de Garantia UrbanísticaURB004
OBERTURA: Declaració responsable per a l'obertura d'un espectacle públic, activitat recreativa i establiment públic, instal·lacions eventuals portàtils o desmuntables URB005
OBERTURA: Declaració responsable activitats comercie detallista i prestació de serveis Llei 12/2012 URB006
OBERTURA: Llicència d'obertura d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics URB007
DR1: Declaració responsable per a l'execució d'obres de reforma d'edificis, construccions o instal·lacions i obres menors.URB008 Informació Tràmit
llicència urbanìstica d'obres.URB009 Instància Tràmit
Certificat tècnic seguretat estructural i compliment urbanísticURB010 Instància
Declaració responsable de 1ª ocupació i successiva d'habitatges (2ª ocupació) URB011 Tràmit
OCUPACIÓ: Ocupació Via Pública.OVP001 Instància
OCUPACIÓ: Ocupació domini públic mitjantçant taules, cadires i altres elements.OVP002 Informació Tràmit
OCUPACIÓ: GUAL. Sol·licitud alta per al pas de vehicles.OVP003 Instància
ACTIVITAT: Comunicació d'Activitat InnòcuaACT001 Informació Tràmit
ACTIVITAT: Declaració Responsable AmbientalACT002 Informació Tràmit
ACTIVITAT: Llicència ambiental / Modificació Substancial de Llicència ambientalACT003 Informació Tràmit
ACTIVITAT: Comunicació de posada en funcionament Llicència ambientalACT004 Informació Tràmit
TRESORERIACODIPRESENCIALELECTRÒNIC
Manteniment de TercersTRE001 Instància Tràmit
Sol.licitud domiciliació BancàriaTRE002 Instància Tràmit
Sol.licitud d'ajornament o fraccionamentTRE003
IBI - Sol.licitud bonificacions - Aprofitament d'energia solar fotovoltaicaTRE004 Tràmit
IBI. Sol.licitud bonificacions - Famílies nombrosesTRE005 Tràmit
ITVM - Exempció per Vehicle AgrícolaIVTM01 Tràmit
ITVM - Exempció per DiscapacitatIVTM02 Tràmit
ITVM - Bonificació per a vehicles híbrids / elèctricsIVTM03 Tràmit
ITVM - Bonificació per a vehicles declarats històricsIVTM04 Tràmit
IIVTNU01 - Plusvàlua. Declaració de transmissióIIVTNU01 Tràmit
COMERÇCODIPRESENCIALELECTRÒNIC
Sol.licitud llocs firaCOM001 Instància Tràmit
Sol.licitud llocs fira atraccionsCOM002 Instància Tràmit
Model de certificat assegurançaCOM003 Documentació
Declaració responsable llocs alimentació firaCOM004 Documentació
Declaració responsable instal.lacions eventuals, portàtils o desmuntables atraccions firaCOM005 Documentació
BENESTAR SOCIALCODIPRESENCIALELECTRÒNIC
Sol.licitud ajudes pobresa energèticaBES001 Instància
Sol.licitud ajudes emergència social prestacions econòmiques individualsBES002 Instància
Sol·licitud de targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda BES003 Instància
Sol·licitud d'ajuda econòmica al transport de persones amb diversitat funcionalBES004 Instància
ASSOCIACIONSCODIPRESENCIALELECTRÒNIC
Annex I - Sol.licitud SubvencióASS001 Instància Tràmit
Annex II - Justificació SubvencióASS002 Documentació
Normes Associacions ASS003 Documentació
Autorització consulta de dadesASS005 Documentació
Declaració responsable subvencionsASS006 Documentació
EDUCACIÓCODIPRESENCIALELECTRÒNIC
Sol.licitud de plaça escolar fora termini ordinariEDU001 Instància Tràmit