GENERALCODIPRESENCIALELECTRÒNIC
Instància generalGEN001 Instància Tràmit
Reclamacions, queixes i suggerimentsGEN002 Instància Tràmit
Formulari d'autorització per a la representacióGEN003 Instància
URBANISMECodiPresencialElectrònic
Informe Certificat de Compatibilitat UrbanísticaURB001 Informació Tràmit
INFORMACIÓ: Informació urbanística URB002
INFORMACIÓ: Informe sobre la prescripció de l'acció de la restauració de la legalitat urbanística.URB003
INFORMACIÓ: Cèdula de Garantia UrbanísticaURB004
OBERTURA: Declaració responsable per a l'obertura d'un espectacle públic, activitat recreativa i establiment públic, instal·lacions eventuals portàtils o desmuntables URB005
OBERTURA: Declaració responsable activitats comercie detallista i prestació de serveis Llei 12/2012 URB006
OBERTURA: Llicència d'obertura d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics URB007
DR: Declaració responsable per a l'execució d'obres de reforma d'edificis, construccions o instal·lacions i obres menors.URB008 Instància
llicència urbanìstica d'obres.URB009 Instància
Ocupació Via Pública.URB010 Instància
Comunicació d'Activitat InnòcuaACT001 Informació Tràmit
Declaració Responsable AmbientalACT002 Informació Tràmit
Llicència ambiental / Modificació Substancial de Llicència ambientalACT003 Informació Tràmit
Comunicació de posada en funcionament Llicència ambientalACT004 Informació Tràmit
TRESORERIACODIPRESENCIALELECTRÒNIC
Manteniment de TercersTRE001 Instància
Sol.licitud domiciliació BancàriaTRE002 Instància
Sol.licitud d'ajornament o fraccionamentTRE003