GEN004 – Acceptació de Participació en Concurs

DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR:

a) Acreditació de la identitat del sol·licitant mitjançant:

  • Titular espanyol o comunitari:
  1. DNI en vigor o fotocòpia degudament compulsada.
  2. Targeta comunitària o passaport en el seu cas, tots dos en vigor, bé a través dels seus originals o fotocòpies dels mateixos degudament compulsades.
  3. Permís de Conduir amb foto i signatura.
  • Titular estranger no comunitari:
  1. Targeta de residència (NIE), o passaport en el seu cas, tots ells en vigor, a través dels seus originals o fotocòpies dels mateixos degudament compulsades.
  2. Permís de Conduir amb foto i signatura, expedit per l’autoritat del país d’origen.

b) Acreditació de la representació: Si l’interessat actuara a través de representant, aquest haurà d’acreditar igualment la seua identitat, documentant-se la representació mitjançant poder notarial, declaració en compareixença personal de l’interessat, o qualsevol mitjà suficient en dret que deixe constància fidedigna de tal representació.

Nota: Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF (grandària màxima 50 MB).