ACT003 – Llicència ambiental / Modificació Substancial de Llicència ambiental

Llicència ambiental és la resolució escrita de l’òrgan competent del municipi en el qual se situe la instal·lació a través de la qual s’autoritza l’explotació de la totalitat o part d’una instal·lació o establiment inclòs en l’annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana. La llicència podrà ser vàlida per a una o més instal·lacions o parts d’instal·lacions que tinguen la mateixa ubicació.

a) Acreditació de la identitat del sol·licitant mitjançant:

 • Titular espanyol o comunitari:
 1. DNI en vigor o fotocòpia degudament compulsada.
 2. Targeta comunitària o passaport en el seu cas, tots dos en vigor, bé a través dels seus originals o fotocòpies dels mateixos degudament compulsades.
 3. Permís de Conduir amb foto i signatura.
 • Titular estranger no comunitari:
 1. Targeta de residència (NIE), o passaport en el seu cas, tots ells en vigor, a través dels seus originals o fotocòpies dels mateixos degudament compulsades.
 2. Permís de Conduir amb foto i signatura, expedit per l’autoritat del país d’origen.

b) Acreditació de la representació: Si l’interessat actuara a través de representant, aquest haurà d’acreditar igualment la seua identitat, documentant-se la representació mitjançant poder notarial, declaració en compareixença personal de l’interessat, o qualsevol mitjà suficient en dret que deixe constància fidedigna de tal representació.


c)Projecte d’activitat, redactat i subscrit per tècnic competent identificat mitjançant nom, cognoms, titulació i document nacional d’identitat, i visat pel col·legi professional corresponent, quan legalment siga exigible, que incloga suficient informació sobre la descripció detallada de l’activitat i les fonts de les emissions a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl, els sistemes correctors i les mesures de prevenció i, quan això no siga possible, de reducció d’aquestes emissions, així com els aspectes de competència municipal relatius a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal i, en el seu cas, els relatius a incendis, accessibilitat, seguretat, sanitaris i qualssevol altres que es contemplen en les ordenances municipals.

d)Estudi d’impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d’impacte ambiental de conformitat amb la normativa vigent en la matèria, llevat que ja haja sigut efectuada aquesta avaluació en el si d’un altre procediment autoritzatori, i en aquest cas haurà d’aportar-se còpia del pronunciament recaigut.

e)Informe urbanístic municipal o indicació de la data de la seua sol·licitud.

f)Declaració d’interés comunitari quan siga procedent.

g)Estudi acústic conforme a l’article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, o el corresponent de la norma que ho substituïsca.

h)Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a l’efecte del tràmit d’informació pública.

i)Document comprensiu de les dades que, segons el parer del sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d’acord amb les disposicions vigents.

j)Certificat subscrit per tècnic competent, acreditatiu del compliment de l’Ordenança de prevenció i control de la contaminació de les aigües residuals de l’Ajuntament de Guadassuar (BOP de València n.º152, de 10 d’agost de 2020).

k)Projectes tècnics de les instal·lacions tècniques en cas de ser necessaris segons els Reglaments aplicables a cadascuna de les instal·lacions tècniques (elèctriques, tèrmiques, equips a pressió, frigorífiques, sistemes de protecció contra incendis, gas, etc).


m)En el cas que siga necessària la realització d’obres, haurà d’acompanyar-se el corresponent projecte que serà tramitat conjuntament amb la llicència ambiental, amb la finalitat de comprovar que aquestes s’executen i desenvolupen d’acord amb la normativa vigent.

n)A la sol·licitud s’acompanyarà còpia de les autoritzacions o concessions prèvies, o formalització d’altres instruments, exigides per la normativa sectorial, o còpia de la seua sol·licitud quan estiguen en tràmit, contemplades en els articles 12.3 i 15.2 de la Llei.

o)En tot cas de presentar-se la documentació en paper, s’adjuntarà còpia digitalitzada en suport informàtic de la totalitat de la documentació tècnica aportada.
Justificant d’ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.

Així mateix, s’acompanyarà a la sol·licitud, quan siga procedent, la següent documentació per a la seua valoració per l’ajuntament en l’àmbit de les seues competències:

a)Els programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials incloses en l’article 2 del Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, o norma que ho substituïsca.

b)Pla d’autoprotecció per a les instal·lacions afectades pel Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d’emergència, o norma que ho substituïsca.

c)Quan es tracte d’instal·lacions subjectes al Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses, la documentació exigida per la normativa vigent en la matèria.

Nota: Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF (grandària màxima 50 MB).

NORMATIVA:

OBSERVACIONS:

 • És OBLIGATORI indicar la referència cadastral de l’immoble on se situarà la instal·lació/activitat, que es podrà obtindre en la SEU ELECTRÒNICA DEL CADASTRE.
 • L’atorgament de la llicència ambiental precedirà a l’autorització administrativa o un altre mitjà d’intervenció al fet que se subjecten les indústries o instal·lacions industrials, legal o reglamentàriament, per al seu establiment o funcionament, de conformitat amb l’article 4 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria, o norma que la substituïsca i en particular les autoritzacions o les declaracions responsables o comunicacions establides en les següents normes: Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric; en la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs; i la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, referent a les instal·lacions químiques per a la fabricació d’explosius, així com les autoritzacions establides en la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines, o normes que les substituïsquen. Aquesta prelació no resultarà d’aplicació a aquelles activitats i instal·lacions industrials i energètiques que, conforme a la possibilitat que estableix l’últim paràgraf de l’epígraf 13.1 de l’annex II de la llei, es tramiten mitjançant el procediment de declaració responsable i no estiguen incloses en altres epígrafs dels annexos I i II de la Llei.
 • L’atorgament de llicència ambiental requerirà l’atorgament previ de l’autorització o concessió de domini públic.
 • En les activitats subjectes a llicència ambiental, amb caràcter previ al seu atorgament per l’ajuntament, els titulars hauran d’obtindre de l’administració autonòmica o estatal, segons siga procedent, les corresponents autoritzacions o formalitzar les comunicacions que vinguen exigides amb caràcter sectorial per la normativa ambiental.
 • Una vegada obtinguda la llicència ambiental i finalitzada, en el seu cas, la construcció de les instal·lacions i obres, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat haurà de presentar-se comunicació de posada en funcionament en els termes establits en l’article 61 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana.

TAXA:

Taxa per actuacions administratives

 • Termini d’ingrés: amb caràcter previ a la sol·licitud

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA

Adjuntar el justificant del pagament de la taxa corresponent.