URB001 – Informe Certificat de Compatibilitat Urbanística

És requisit necessari i preceptiu sol·licitar a l’Ajuntament l’expedició d’un informe certificat acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, en el seu cas, amb les ordenances municipals relatives al mateix (art. 22 Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la C. Valenciana).

DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR:

a) Acreditació de la identitat del sol·licitant mitjançant:

 • Titular espanyol o comunitari:
 1. DNI en vigor o fotocòpia degudament compulsada.
 2. Targeta comunitària o passaport en el seu cas, tots dos en vigor, bé a través dels seus originals o fotocòpies dels mateixos degudament compulsades.
 3. Permís de Conduir amb foto i signatura.
 • Titular estranger no comunitari:
 1. Targeta de residència (NIE), o passaport en el seu cas, tots ells en vigor, a través dels seus originals o fotocòpies dels mateixos degudament compulsades.
 2. Permís de Conduir amb foto i signatura, expedit per l’autoritat del país d’origen.

b) Acreditació de la representació: Si l’interessat actuara a través de representant, aquest haurà d’acreditar igualment la seua identitat, documentant-se la representació mitjançant poder notarial, declaració en compareixença personal de l’interessat, o qualsevol mitjà suficient en dret que deixe constància fidedigna de tal representació.

c) Memòria descriptiva de la instal·lació i activitat amb les seues característiques principals signada per tècnic competent que incloga els següents apartats (únic document pdf):

 1. Documentació gràfica i escrita necessària per a definir les característiques principals de l’activitat i especialment la seua classificació. S’especificarà l’ample de la via que dona accés a l’activitat, el quadre detallat de superfícies i el desenvolupament de l’activitat.
 2. Necessitat d’ús i aprofitament del sòl.
 3. Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials.
 4. Pla georreferenciat per al supòsit d’autorització ambiental integrada i plànol d’emplaçament per als restants instruments d’intervenció ambiental, en el qual figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada.

d) Justificant d’ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.

Nota: Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF (grandària màxima 50 MB).

NORMATIVA:

OBSERVACIONS:

 • És OBLIGATORI indicar la referència cadastral de l’immoble on se situarà la instal·lació/activitat, que es podrà obtindre en la SEU ELECTRÒNICA DEL CADASTRE.
 • L’Informe Urbanístic Municipal emés serà vinculant quan siga negatiu, i haurà d’emetre’s en el termini màxim d’un mes des de la seua sol·licitud. En el cas de no emetre’s en el termini assenyalat, podrà presentar-se la sol·licitud o formulació de l’instrument d’intervenció ambiental que procedisca, amb expressa indicació de la data en què va ser sol·licitat.

TAXA:

Taxa per actuacions administratives

 • Termini d’ingrés: amb caràcter previ a la sol·licitud

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA

Adjuntar el justificant del pagament de la taxa corresponent.