ACT002 – Declaració Responsable Ambiental

La declaració responsable ambiental és el document subscrit pel titular de l’activitat, o el seu representant, en el qual posa en coneixement de l’administració que iniciarà l’activitat i manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establits en la normativa ambiental per al seu exercici, que posseeix la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps que dure aquest exercici, acompanyant-se la documentació que aquesta llei estableix.

Estan sotmeses al règim de declaració responsable ambiental les activitats que no estiguen incloses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni en el règim d’autorització ambiental integrada ni en el de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l’annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana per a poder ser considerades innòcues

DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR:

a) Acreditació de la identitat del sol·licitant mitjançant:

 • Titular espanyol o comunitari:
 1. DNI en vigor o fotocòpia degudament compulsada.
 2. Targeta comunitària o passaport en el seu cas, tots dos en vigor, bé a través dels seus originals o fotocòpies dels mateixos degudament compulsades.
 3. Permís de Conduir amb foto i signatura.
 • Titular estranger no comunitari:
 1. Targeta de residència (NIE), o passaport en el seu cas, tots ells en vigor, a través dels seus originals o fotocòpies dels mateixos degudament compulsades.
 2. Permís de Conduir amb foto i signatura, expedit per l’autoritat del país d’origen.

b) Acreditació de la representació: Si l’interessat actuara a través de representant, aquest haurà d’acreditar igualment la seua identitat, documentant-se la representació mitjançant poder notarial, declaració en compareixença personal de l’interessat, o qualsevol mitjà suficient en dret que deixe constància fidedigna de tal representació.

c) Informe de compatibilitat urbanística o indicació de la data de la seua sol·licitud.

d) Memora tècnica redactada per tècnic competent.

e) Plànol d’emplaçament sobre planimetria municipal.

f) Pla de planta del local a escala 1.50 representat gràficament amb mesures de seguretat.

g) Justificació d’eliminació barreres per a accés discapacitats conforme al Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat i la Llei 1/1998, de 5 de maig, d’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, o norma que ho substituïsca, signat per tècnic competent.

h) Fotocòpia de l’alta de l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE).

i) Certificat subscrit per tècnic competent, acreditatiu que les instal·lacions compleixen amb totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per a poder iniciar l’activitat.

j) Certificat subscrit per tècnic competent, acreditatiu del compliment de l’Ordenança de prevenció i control de la contaminació de les aigües residuals de l’Ajuntament de Guadassuar (BOP de València n.*º152, de 10 d’agost de 2020).

k) Justificació del compliment de la normativa sectorial que li siga aplicable.

l) Justificant d’ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.

Nota: Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF (grandària màxima 50 MB).

NORMATIVA:

OBSERVACIONS:

 • És OBLIGATORI indicar la referència cadastral de l’immoble on se situarà la instal·lació/activitat, que es podrà obtindre en la SEU ELECTRÒNICA DEL CADASTRE.
 • Amb anterioritat a la presentació davant l’ajuntament de la declaració responsable ambiental, els interessats hauran d’haver efectuat, d’acord amb el que s’estableix en la normativa en vigor, les obres i instal·lacions elèctriques, acústiques i de seguretat industrial i altra que resulten procedents en funció de l’activitat a desenvolupar, així com haver obtingut les autoritzacions o formulades les comunicacions que siguen legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable a l’activitat, i disposar, per a la seua presentació davant l’administració quan li siga requerit per aquesta en virtut del control posterior a l’inici de l’activitat, la documentació que acredite el compliment de tots aquests requisits.
 • La formalització de la declaració responsable ambiental requerirà l’atorgament previ de l’autorització o concessió de domini públic.

TAXA:

Taxa per actuacions administratives

 • Termini d’ingrés: amb caràcter previ a la sol·licitud

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA

Adjuntar el justificant del pagament de la taxa corresponent.