ACT004 – Comunicació de posada en funcionament Llicència ambiental

Una vegada obtinguda la llicència ambiental i finalitzada, en el seu cas, la construcció de les instal·lacions i obres, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat haurà de presentar-se comunicació de posada en funcionament en els termes establits en l’article 61 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana.

DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR:

a) Acreditació de la identitat del sol·licitant mitjançant:

  • Titular espanyol o comunitari:
  1. DNI en vigor o fotocòpia degudament compulsada.
  2. Targeta comunitària o passaport en el seu cas, tots dos en vigor, bé a través dels seus originals o fotocòpies dels mateixos degudament compulsades.
  3. Permís de Conduir amb foto i signatura.
  • Titular estranger no comunitari:
  1. Targeta de residència (NIE), o passaport en el seu cas, tots ells en vigor, a través dels seus originals o fotocòpies dels mateixos degudament compulsades.
  2. Permís de Conduir amb foto i signatura, expedit per l’autoritat del país d’origen.

b) Acreditació de la representació: Si l’interessat actuara a través de representant, aquest haurà d’acreditar igualment la seua identitat, documentant-se la representació mitjançant poder notarial, declaració en compareixença personal de l’interessat, o qualsevol mitjà suficient en dret que deixe constància fidedigna de tal representació.

c) Acta de recepció de l’obra juntament amb el certificat final d’obra.
d) Certificat emés per tècnic competent de l’execució del projecte, en el qual s’especifique que la instal·lació i activitat s’ajusten al projecte tècnic aprovat.
e) Justificants del compliment de les mesures correctores imposades en la llicència ambiental concedida.
f) Documentació tècnica sobre els equips de protecció contra incendis, que serà proporcionada per l’instal·lador i/o mantenidor autoritzat i s’adjuntarà còpia de les autoritzacions emeses per l’Administració competent de la instal·lació elèctrica en baixa tensió, instal·lacions de climatització i aigua calenta sanitària, aparells elevadors, fred industrial, centres de transformació, aire comprimit, depòsits de combustible, emmagatzematge de productes químics i altres instal·lacions. Tot això sense perjudici d’aquelles autoritzacions d’altres Administracions Públiques que per la normativa sectorial aplicable siguen preceptives per al funcionament de l’activitat sol·licitada.
g) Auditoria acústica, En activitats subjectes a avaluació d’impacte ambiental i altres activitats qualificades susceptibles de produir sorolls i vibracions.
h) Model alta cadastre 900D.
i) Justificant d’ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.

Nota: Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF (grandària màxima 50 MB).

NORMATIVA:

OBSERVACIONS:

  • L’interessat haurà d’aportar les dades completes i número de telèfon de la persona amb qui haurà de realitzar-se la visita de comprovació..

TAXA:

Taxa per actuacions administratives

  • Termini d’ingrés: amb caràcter previ a la sol·licitud

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

  • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA

Adjuntar el justificant del pagament de la taxa corresponent.