URB008 – DR1: Declaració responsable per a l’execució d’obres de reforma d’edificis, construccions o instal·lacions i obres menors.

Estan subjectes a declaració responsable DR1:

Obres que NO requereixen Projecte ni Memòria Tècnica

DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR:

a) Acreditació de la identitat del sol·licitant mitjançant:

 • Titular espanyol o comunitari:
 1. DNI en vigor o fotocòpia degudament compulsada.
 2. Targeta comunitària o passaport en el seu cas, tots dos en vigor, bé a través dels seus originals o fotocòpies dels mateixos degudament compulsades.
 3. Permís de Conduir amb foto i signatura.
 • Titular estranger no comunitari:
 1. Targeta de residència (NIE), o passaport en el seu cas, tots ells en vigor, a través dels seus originals o fotocòpies dels mateixos degudament compulsades.
 2. Permís de Conduir amb foto i signatura, expedit per l’autoritat del país d’origen.

b)Acreditació de la representació: Si l’interessat actuara a través de representant, aquest haurà d’acreditar igualment la seua identitat, documentant-se la representació mitjançant poder notarial, declaració en compareixença personal de l’interessat, o qualsevol mitjà suficient en dret que deixe constància fidedigna de tal representació.

c)Acreditació de la identitat de la part promotora i de la resta dels agents de l’edificació.

d)Certificat d’alta en Impost sobre Activitats Econòmiques del constructor

e)Pressupost detallat de les obres incloent mà d’obra i material.

f)Justificant d’ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.

Nota: Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF (grandària màxima 50 MB).

NORMATIVA:

OBSERVACIONS:

 • És OBLIGATORI indicar la referència cadastral de l’immoble on se situarà la instal·lació/activitat, que es podrà obtindre en la SEU ELECTRÒNICA DEL CADASTRE.
 • La part promotora, una vegada efectuada sota la seua responsabilitat la declaració que compleix tots els requisits exigibles per a executar l’actuació de què es tracte, i presentada aquesta davant l’ajuntament o entitat local competent juntament amb tota la documentació exigida, estarà habilitada per al seu inici immediat, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació o inspecció dels requisits habilitants per a l’exercici del dret i de l’adequació de l’executat al contingut de la declaració.
 • La presentació de la declaració responsable, efectuada en els termes previstos en l’art. 233 del *TRLOTUP, assortirà els efectes que la normativa aplicable atribueix a la concessió de la llicència municipal i es podrà fer valdre tant davant l’administració com davant qualsevol altra persona, natural o jurídica, pública o privada.
 • La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanye o incorpore a la declaració responsable, o la no presentació davant l’administració competent d’aquesta, determinarà la impossibilitat d’iniciar les obres o de realitzar els actes corresponents des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats al fet que pertocara. La resolució administrativa que declare tals circumstàncies podrà determinar l’obligació de la part interessada de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l’exercici del dret o a l’inici de l’activitat corresponent; tot això sense perjudici de la tramitació, si escau, del procediment sancionador corresponent.
 • La legislació i el planejament urbanístic aplicables a les declaracions responsables seran els que estiguen vigents en el moment de la seua presentació.

TERMINI EXECUCIÓ OBRA

El termini per a iniciar serà l’indicat per l’interessat i el termini de finalització no podrà excedir de 6 MESOS des de l’inici, llevat que aquest Excm. Ajuntament el modifique després de la corresponent inspecció i comprovació.

L’incompliment dels terminis establits podrà implicar la caducitat de la declaració responsable, així com l’execució forçosa de les obres.

TAXA:

Taxa per actuacions administratives

 • Termini d’ingrés: amb caràcter previ a la sol·licitud

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA

Adjuntar el justificant del pagament de la taxa corresponent.