OVP002- Ocupació domini públic mitjantçant taules, cadires i altres elements

DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR:

a) Acreditació de la identitat del sol·licitant mitjançant:

 • Titular espanyol o comunitari:
 1. DNI en vigor o fotocòpia degudament compulsada.
 2. Targeta comunitària o passaport en el seu cas, tots dos en vigor, bé a través dels seus originals o fotocòpies dels mateixos degudament compulsades.
 3. Permís de Conduir amb foto i signatura.
 • Titular estranger no comunitari:
 1. Targeta de residència (NIE), o passaport en el seu cas, tots ells en vigor, a través dels seus originals o fotocòpies dels mateixos degudament compulsades.
 2. Permís de Conduir amb foto i signatura, expedit per l’autoritat del país d’origen.

b) Document en el qual conste referència cadastral de l’immoble on es desenvolupa l’activitat

c) Dades identificatives de la llicència d’obertura i funcionament a nom del sol·licitant (fotocòpia de la llicència, número d’expedient de la seua tramitació, o similar)

d) Indicació dels elements del mobiliari que es pretén instal·lar i memòria descriptiva de les seues característiques.

e) Pla redactat per Tècnic competent, a escala, en grandària paper A4, que reculla:

 • Planta viària de la zona, delimitant ample de vorera, longitud façana del local, etc.
 • Elements existents en la via pública, com ara arbres, escocells, embornals, semàfors, papereres, fanals, armaris d’instal·lació del servei públic, senyals de trànsit, bolardos, contenidors de fem, bancs, i qualssevol altres que permeten conèixer l’espai lliure existent per a compatibilitzar la resta d’usos permesos en la via pública amb la instal·lació pretesa.
 • Espai i superfície quantificada a ocupar pel conjunt de taules i cadires en posició de prestació del servei a l’usuari, delimitant les seues dimensions, distància a la vorada i a la façana.

f) Certificat de l’entitat asseguradora on es manifeste que la pòlissa està en vigor i que està inclosa la cobertura de la responsabilitat civil, per l’activitat generada en les taules i cadires, de la via pública i/o zones privatives utilitzades per l’assegurat per al desenvolupament de la seua activitat.

g) Justificant d’ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.

h) Autorització dels veïns en els supòsits regulats en la present ordenança.

i) Quan l’ocupació es pretenga en espais lliures d’ús públic i domini privat, el sol·licitant haurà de presentar, juntament amb la documentació abans citada, títol habilitant per a l’ús del citat espai, per part del propietari d’aquest. En cas que el titular de l’espai siga una Comunitat de Propietaris, l’autorització per al seu ús haurà d’estar formalitzada en escriptura pública, mitjançant acord unànime adoptat sobre aquest tema.

Nota: Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF (grandària màxima 50 MB).

NORMATIVA:

TERMINI PER A SOL·LICITAR L’AUTORITZACIÓ:

 • Les sol·licituds per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires i altres elements autoritzables per aquesta ordenança hauran de formular-se amb una antelació mínima de dos mesos anteriors a la data prevista per a l’inici de l’ocupació.

TAXA:

Taxa per actuacions administratives

 • Termini d’ingrés: amb caràcter previ a la sol·licitud

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA

Adjuntar el justificant del pagament de la taxa corresponent.